Alles voor het onderhoud van uw kantoor of bedrijfsgebouw,...

Uitgebreid gamma papierwaren, onderhoudsproducten en aanverwante artikelen voor uw hotel, bed & breakfast,...

Alles voor de schoonmaak van winkels, retail, non-food, ...

Uitgebreid gamma papierwaren, onderhoudsproducten en aanverwante artikelen voor uw restaurant, bistro, café,...

Schaduw

Verkoopsvoorwaarden

 

Alle prijzen zijn exclusief BTW (in België 21 %) aangezien deze e-shop zich richt tot bedrijven, handelaars, vrije beroepen, zelfstandigen, instellingen, verenigingen,  enz..., voor beroepsgebruik.

 

De verkoop aan Belgische particulieren is dus uitgesloten.

 

Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.

 

Afhaling op ons adres in Wenduine is uitsluitend mogelijk mits bestelling minimum 24 werkuren vooraf.

 

Minimum bestelbedrag: 25,00 EUR (excl. BTW). < 25,00 EUR = 20,00 EUR administratiekosten.

 

Franco levering is enkel in de regio van De Panne t.e.m. Sluis en de regio Brugge (met uitzondering van bestellingen enkel bestaande uit zout 25kg), leveringen buiten deze regio worden vanaf een bedrag van € 250,00 exclusief BTW franco geleverd (met uitzondering van het Hotek gamma, ADR-vervoer en zout 25kg : minimum € 1000,00). Voor leveringen minder dan € 250,00 worden transportkosten aangerekend die afhankelijk zijn van het aantal collies, de regio en het gewicht.

 

De opgegeven specificaties kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen vanwege de fabricanten.

 

Leveringen voor nieuwe klanten worden pas na goedkeuring dossier en betaling van de factuur uitgeleverd.

 

Moest er, ondanks onze oplettendheid, een onoverkomelijk foutieve prijs vermeld zijn, dan wordt uw akkoord gevraagd vóór de levering.

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

I. : Orderbevestiging.

 

Enkel de door verkoper ondertekende orderbevestiging verbindt de verkoper. De uitvoering ervan geschiedt volgens de Algemene Verkoopsvoorwaarden in de bestelbon en/of de facturen opgenomen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze voor, bij, of na de bestelling medegedeeld. De verkoopsovereenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging tenzij deze onder voorbehoud is geschied.

 

Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te geschieden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 25% verschuldigd van de totaalprijs van de bestelling onder voorbehoud van de meerkosten voor speciale produkties . Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving

 


II. : Omschrijving van de te leveren goederen.

 

De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur

 


III. Offertes en prijzen.

 

Offertes zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. De aan de klant aangerekende prijzen zijn de prijzen zoals deze vermeld zijn in de catalogus die geldig is op het ogenblik van de bestelling.

 

De prijzen zijn deze zoals in de catalogus vermeld, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten tengevolge van wijziging in de structuur ervan. Deze prijswijziging zal aan de klant worden medegedeeld bij de bestelling en voor de levering.

 


IV. Leveringstermijnen.

 

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

 

V. Controle - garantie.

 

De koper hoort de goederen onmiddellijk bij de ontvangst na te zien.

 

Transportschade en/of transportmanco’s dienen onmiddellijk op de vrachtbrief vermeld bij de ondertekening voor ontvangst; onzichtbare transportschade dient binnen de 3 dagen na ontvangst schriftelijk gemeld te worden. Klachten in verband met transportschade of –verlies kunnen later niet meer aanvaard worden (CMR-voorwaarden).

 

Andere onzichtbare beschadigingen / verborgen gebreken bij levering, kunnen slechts tot vervanging aanleiding geven, wanneer zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de 8 dagen na ontdekking ervan worden ingediend.

 

De waarborg van de verkoper beperkt zich uitdrukkelijk tot de vervanging van die producten die als defect worden aanvaard, met uitsluiting van alle andere vergoedingen of schadeloosstellingen.

 

Tevens geldt voor al onze producten een fabrieksgarantie. Deze fabrieksgarantie beperkt zich tot de herstelling van het product, de vervanging van defecte productonderdelen of de vervanging van het hele product, dit alles door ons te bepalen.

 

De klant kan in geen geval aanspraak maken op enige vervanging of herstelling ingeval van onjuiste montage, foutief gebruik, slecht onderhoud of aanpassing van de producten. Tevens is de vervanging of herstelling onderworpen aan de strikte nalevingen van de betalingstermijn en -voorwaarden. De verkoper kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor een foutief gebruik van de verkochte goederen, noch voor de gevolgen van een gebruik voor andere doeleinden dan deze waartoe zij gewoonlijk van toepassing zijn.

 


VI. Eigendomsoverdracht.

 

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en interesten.

 

Ingeval van verzending door de verkoper, geschiedt de levering op risico van de verkoper, volgens de CMR-voorwaarden. Ingeval de koper voor het transport instaat, geschiedt de levering op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren.

 


VII. Betaling.

 

De facturen zijn, behoudens anders vermeld, betaalbaar te Wenduine.

 

Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. Disconto- en bankkosten zijn ten laste van de koper. Er kan slechts een disconto voor onmiddellijke betaling worden verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen.

 

In geval van niet betaling op de vastgestelde vervaldag legt dit, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest op van 12% per jaar, en dit tot volledige betaling. Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van elke, ook gedeeltelijke factuur op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, met 15%, met een minimum van 124 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

 

De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

 

Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking op de verkoopsvoorwaarden. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet aanvaarde wissel vallen ten laste van de koper.

 

Onverminderd hetgeen bepaald is in art. 5.1 moet in geval van betwisting de factuur geprotesteerd worden binnen de 8 dagen na ontvangst.


 

VIII. Waarborgen.

 

Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding een bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in art. 1.2.


 

IX. Retentierecht

 

Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de opdrachtgever, die zich in de magazijnen en werkplaatsen van de verkoper bevinden , door de verkoper kunnen worden weerhouden ter nadere waarborg van de betaling van het verschuldigd maakloon voor reeds geleverde goederen.

 

De goederen die door de opdrachtgever ter bewerking worden toevertrouwd, of opgeslagen, worden geacht deel uit te maken van een en dezelfde ondeelbare overeenkomst zelfs wanneer deze overeenkomst in opeenvolgende prestaties wordt uitgevoerd

 

X. Schuldenregeling

 

In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van Brugge bevoegd.

 

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat aangaande alle betwistingen waartoe onderhavige overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, het Belgisch recht van toepassing is.

 

Alle kosten i.v.m. de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zijn ten laste van de koper

 

 

 

Schaduw